Woocommerce Menu

ภพเรือน กับ ทักษาความหมายเลข ๗ ตัว ประกอบทักษา (๑)
อัตตะ-บริวาร ตนมักเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับบุคคลผู้แวดล้อม
อัตตะ-อายุ เป็นผู้กำหนดรูปแบบชีวิตของตนเอง สุขภาพของเจ้าชะตา
อัตตะ-เดช เป็นผู้มีอำนาจในการกระทำหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง มีชื่อเสียงเกียรติยศ
อัตตะ-ศรี ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง มีความสำเร็จราบรื่น
อัตตะ-มูละ แสวงหาทรัพย์ หลักฐานความมั่นคงของชีวิตด้วยตัวเอง
อัตตะ-อุตสาหะ เป็นบุคคลผู้มีภาระความรับผิดชอบมาก งานส่วนตัว
อัตตะ-มนตรี ชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่น และตนก็มักได้รับความช่วยเหลือ
อัตตะ-กาลี เสื่อมเสียผิดพลาดเพราะตน มักมีโรคภัยเบียดเบียน
หินะ-บริวาร บริวารก่อความเดือดร้อนเสียหาย คนอื่นนำทุกข์มาให้
หินะ-อายุ การดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด สุขภาพร่างกายถูกโรคภัยเบียดเบียน อุบัติเหตุ ระวังให้
มาก
หินะ-เดช อำนาจสั่นคลอน เกียรติยศชื่อเสียงเสื่อมเสีย การเป็นเรื่องเป็นความ
หินะ-ศรี ปัญหาได้รับการแก้ไข พ้นจากสภาพของความทุกข์ ปัญหา อุปสรรค
หินะ-มูละ สูญเสียทรัพย์สิน การเงิน ลาภผล อันสมควรได้ การเป็นหนี้สิน
หินะ-อุตสาหะ การงานฉลีกเรี่ยเสียหาย เหนื่อยยากกับการแก้ไขในเรื่องงาน
หินะ-มนตรี ไร้ผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ผู้ใหญ่ให้โทษ

หินะ-กาลี เกิดอุปสรรคความยุ่งยากลำบากใจ ปัญหาที่ยากแก่การแก้ไข ระวังอายุถึงฆาต เหตุร้ายในชีวิต การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ธานัง-บริวารทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวข้องกับบริวารหรือบุคคลใกล้ชิดผู้แวดล้อม

ธานัง-อายุ การแสวงหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต
ธานัง-เดช การได้รับทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเครื่องใช้ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง
ธานัง-ศรี มีโชคทางด้านทรัพย์สินเงินทอง มีความราบรื่นคล่องตัวในข้าวของครื่องใช้ต่างๆให้เกิดความสะดวกมีประโยชน์
ธานัง-มูละมีทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้เป็นหลักฐานมั่นคงในการดำเนินชีวิต
ธานัง-อุตสาหะ การงานที่มุ่งสร้างและแสวงหามาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต
ธานัง-มนตรี ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ในด้านทรัพย์สินเงินทองต่างๆ
ธานัง-กาลี สูญเสียทรัพย์สินเงินทองข้าวของเครื่องใช้ อุบัติภัยที่ให้เสียทรัพย์สินต่างๆ
ปิตา-บริวาร เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้หลักผู้ใหญ่เพศชาย
ปิตา-อายุ เกี่ยวกับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เพศชาย การดำเนินชีวิตที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เพศชาย
ปิตา-เดช ผู้ใหญ่ให้เกียรติยศชื่อเสียง ผลบุญคุณโทษจากผู้หลักผู้ใหญ่
ปิตา-ศรี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ ความสำเร็จราบรื่นจากผู้ใหญ่
ปิตา-มูละ ความมั่นคงทางด้านหลักทรัพย์ความเป็นอยู่ ได้รับหลักทรัพย์จากผู้ใหญ่
ปิตา-อุตสาหะ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้านายสายงานหรือเพื่อนร่วมงานเพศชาย เป้าหมายของชีวิต
ปิตา-มนตรี ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายชายให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ปิตา-กาลี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษ การเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ การลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
มาตา-บริวาร เกี่ยวข้องกับบุคคลแวดล้อมในสังคมของผู้หญิง(ผู้ใหญ่ที่เป็นหญิง)
มาตา-อายุ สุขภาพของผู้ใหญ่ที่เป็นหญิงในครอบครัว ดำเนินชีวิตมีแบบแผน
มาตา-เดช ทำกิจต่างๆ ได้สำเร็จเพราะผู้หญิงให้การช่วยเหลือ(ผู้ใหญ่ที่เป็นหญิง)
มาตา-ศรีได้รับความอุปถัมภ์ส่งเสริมให้ราบรื่นสำเร็จจากผู้หญิง(ผู้ใหญ่ที่เป็นหญิง) ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
มาตา-มูละมีความมั่นคงในหลักฐานความเป็นอยู่เพราะผู้หญิง(ผู้ใหญ่ที่เป็นหญิง)
มาตา-อุตสาหะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในความหวังที่จะประสบผลสำเร็จจากผู้ใหญ่ที่เป็นหญิง
มาตา-มนตรี สตรีเพศหรือผู้ใหญ่ที่เป็นหญิงเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ ได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
มาตา-กาลีเกิดโทษทุกข์หรือได้รับความเสียหายจากผู้หญิงได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ใหญ่ให้โทษ
โภคา-บริวาร ทรัพย์สิน ที่ดิน ที่ทางบ้านช่อง เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับตน
โภคา-อายุ การดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ที่ดิน ที่ทางบ้านช่อง หรือการแสวงหาสิ่งเหล่านี้
โภคา-เดช การกระทำเพื่อให้ได้มากซึ่งทรัพย์สิน ที่ดิน ที่ทางบ้านช่อง
โภคา-ศรีการได้รับความอุปถัมภ์ส่งเสริมอย่างราบรื่นสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ดิน ที่ทางบ้านช่อง
โภคา-มูละ การมีหลักทรัพย์หลักฐาน(ทรัพย์สิน ที่ดิน ที่ทางบ้านช่อง)ความเป็นอยู่ที่มั่นคงในการดำเนินชีวิต
โภคา-อุตสาหะการมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแสวงหามาซึ่งหลักทรัพย์หลักฐาน(ทรัพย์สิน ที่ดิน ที่ทางบ้านช่อง)ความมั่นคงของชีวิต
โภคา-มนตรี การได้รับความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ส่งเสริมสนับสนุน ในปัจจัยความเป็นอยู่ของชีวิต(ทรัพย์สิน ที่ดิน ที่ทางบ้านช่อง)
โภคา-กาลี เกิดความเสียหายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ที่ดินที่ทางบ้านช่อง เหตุให้เสียทรัพย์โดยใช่เหตุ
มัชฌิมา-บริวารผู้แวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัวมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไปของชีวิต
มัชฌิมา-อายุ การดำเนินชีวิตตามเรื่องราวปกติวิสัยทั่วไป
มัชฌิมา-เดชการมีความคล่องตัวที่จะกระทำการในเรื่องทั่วไปได้อย่างสะดวกราบรื่น
มัชฌิมา-ศรีการได้รับความส่งเสริมอุปถัมภ์ในเรื่องทั่วไปให้ได้รับความราบรื่นสำเร็จ
มัชฌิมา-มูละ ความปกติมั่นคงในชีวิตและความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องที่มีหลักมีฐานมั่นคง
มัชฌิมา-อุตสาหะ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินชีวิตให้ดีที่สุด ตามเป้าหมายทั่วไปของชีวิต
มัชฌิมา-มนตรี การได้รับความช่วยเหลือให้เกิดความราบรื่นสะดวกในเรื่องทั่วไป
มัชฌิมา-กาลี ภัยเภทเหตุร้ายที่จะมีเข้ามาทั่วๆไป แต่เป็นปัญหาที่มักแก้ไขได้
ตนุ-บริวาร จักมีข้าทาสบริวารใช้สอย มีคนคบหามาก หมู่พวกมาก มุ่งพัฒนาบริบทความเป้นอยู่ไปพร้อมกับบริวาร/ผู้แวดล้อมรอบตัว
ตนุ-อายุ เลี้ยงชีวิตแข็งขัน ทำมาหากินราบรื่น มักไม่ค่อยเจ็บไข้ มีลาภผลเนืองๆ มุ่งผลสำเร็จ
ตนุ-เดช เป็นคนมีความอดทนดี มีอำนาจวาสนาได้เป็นใหญ่ ความคิดการกระทำคล่องแคล่วว่องไว
ตนุ-ศรี เป็นที่นิยมชมชื่นของคนทั่วไป ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ดำเนินความเป็นอยู่ราบรื่น
ตนุ-มูละ พื้นเพเป็นคนมีหลักฐานดี มุ่งมั่นพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ด้วยตนเอง รู้หลักการปรับประยุกต์พื้นฐานความเป็นอยู่
ตนุ-อุตสาหะ ขยันขันแข็ง เหน็ดเหนื่อยกับการงาน ใครทำไม่ถูกใจก็จะมุ่งทำด้วยตนเองอย่างมีมานะอดทน
ตนุ-มนตรี ผู้หลักผู้ใหญ่มักอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ ไม่ขาดแคลนความช่วยเหลือ ความรู้ความสามารถเป็นที่ต้องใจให้บุคคลมาส่งเสริมชูชุบอุปถัมภ์ มักมียศ/หน้าที่สูงในวันหน้า
ตนุ-กาลี คิดผิดทำผิด เอาชนะคัดคาน คิดอะไรแผลง เห็นคนอื่นตำชั้น เสื่อมยศเสื่อมเกียรติ สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม บริบทความเป็นอยู่แย่ลง
กดุมภะ-บริวาร บริวารให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการทำมาหาได้ มีหลักฐานเพราะบริวารส่งเสริม แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับผู้แวดล้อมโดยการทำงานเป็นหมู่พวก
กดุมภะ-อายุ ครองตนเสมอต้นเสมอปลาย มุ่งหาเงินเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี รู้กินรู้ใช้ รู้ทำมาหาได้
กดุมภะ-เดช แสวงหาเกียรติยศศักดิ์ศรี มีความพยายามมุ่งมันในการหาทรัพย์
กดุมภะ-ศรี การเงินลาภผลดี มีช่องทางในการสั่งสม/แสวงหาทรัพย์อันราบรื่น มีโชคทางการเงิน
กดุมภะ-มูละ สะสม แสวงหา ทรัพย์สินสิ่งของเพื่อสร้างรากฐานฐานะความเป็นอยู่ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคง
กดุมภะ-อุตสาหะ ขยันทำมาหากิน แสวงหาสะสมทรัพย์สิน รู้กินรู้ใช้ จักสร้างฐานะได้ต่อไปภายหน้า
กดุมภะ-มนตรี ผู้ใหญ่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการเงินในเชิงพึ่งพาอาศัยได้ การใช้สติปัญญาความรู้
กดุมภะ-กาลี ยุ่งยากกับการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง หนี้สินรุงรัง รายรับด้อยกว่ารายจ่าย ขาดความมั่นคง คลอนแคลนทางด้านการจับจ่ายใช้สอย
สหัสชะ-บริวาร มักคบหากับคนต่ำชั้นกว่า บริวารเบื้องล่างพึ่งพาอาศัยได้ การใช้ความรู้ความสามารถร่วมกับบริวารในการกระทำกิจต่างๆ
สหัสชะ-อายุ ฉลาดในการทำมาหากิน มีแวดวงหมู่มิตรที่พึ่งพาอาศัยได้ พบมิตรใหม่ตลอด
สหัสชะ-เดช หมู่มิตรเป็นผู้มีอำนาจ พึ่งพาอาศัยผู้มีอำนาจได้ เฉลียวฉลาดรอบรู้
สหัสชะ-ศรี มิตรให้ความพึ่งพาอาศัยได้ สัมพันธภาพต่อบุคคลรอบข้างเป็นผลดี เข้าใจการใช้อารมณ์และเหตุผลในการตัดสินใจ
สหัสชะ-มูละ อยู่ในสมาคมบุคคลที่มีหลักฐานฐานะได้รับการส่งเสริมจากมิตรสหาย/ผู้ให้ความพึ่งพาอาศัยได้
สหัสชะ-อุตสาหะ มีเพื่อนร่วมงานที่ขยันขันแข็ง เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ และทำงานร่วมกันดี ใช้ความรู่เพื่อปรับประยุกต์ลดขั้นตอนการปฏิบัตงานให้สำเร็จเสร็จสิ้น
สหัสชะ-มนตรี ผู้ใหญ่เป็นมิตรให้ความสนับสนุนส่งเสริม พึ่งพาอาศัยกันและกันได้ เข้านอกออกในเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ใหญ่ในการดำรงชีวิต
สหัสชะ-กาลี รู้การณ์ไม่ทันมิตรสหาย ถูกเอารัดเอาเปรียบ พึ่งพาอาศัยใครไม่ได้ เพื่อนพาเสียหายมีมิตรร้าย ความรู้ความสามารถด้อยประโยชน์ลง
พันธุ-บริวาร ญาติพี่น้องร่วมใช้สอยร่วมความเป็นอยู่แห่งตน ญาติมากเลี้ยงหาคุณไม่ขึ้น
พันธุ-อายุ ญาติเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ ความต้องการฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงไม่คลอนแคลน
พันธุ-เดช พี่น้องเผ่าพงษ์วงศ์ญาติมีอำนาจวาสนา การใช้สติปัญญาสร้างความมั่นคงในชีวิต
พันธุ-ศรี ญาติพี่น้องนำภาพซึ่งความราบรื่นในผลประโยชน์ แสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างถูกต้องกลมกลืน มีโชคทางอสังหาริมทรัพย์ ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ครอบครัวมีความสุข ได้บ้าน ได้รถยนต์
พันธุ-มูละ ญาติพี่น้องมีหลักฐาน ร่วมกิจต่างๆกับญาติพี่น้องดี ความมุ่งปรารถนาสู่ความมั่นคงของชีวิต
พันธุ-อุตสาหะ ญาติพี่น้องเข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องการงาน ส่งเสริมทางด้านการงาน การมุ่งอารมณ์ปรารถนาให้การงานมีผลสำเร็จมั่นคงเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง
พันธุ-มนตรี มีญาติพี่น้องที่พึ่งพาอาศัยกันและกันได้ ญาติเป็นใหญ่มีฐานะหน้าตาในแวดวงสังคม มีอารมณ์ความรู้สึกปรารถนาเมตตาช่วยเหลือบุคคลอื่น
พันธุ-กาลี ญาติเกี่ยวข้องวุ่นวาย มักถูกเบียดเบียน พึ่งพาอาศัยไม่ได้ กระทบอารมณ์กับครอบครัวญาติพี่น้อง ความมั่นคงในความเป็นอยู่เสื่อมถอยลง ,บ้านเก่า ,บ้านมือสอง
ปุตตะ-บริวาร บริวารผู้ด้อยอาวุโสกว่าทำงานให้ดี การหวังผลจากคนหมู่มาก
ปุตตะ-อายุ ทำมาหาเลี้ยงตนด้วยการเสี่ยงการลงทุน ความเป็นอยู่เกี่ยวข้องกับบุตรหรือผู้ใกล้ชิด มุ่งแสวงสิ่งใหม่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ปุตตะ-เดช บุตรธิดามีอำนาจวาสนาต่อไปภายหน้า มีความกล้าได้กล้าเสียในการเสี่ยงการลงทุน
ปุตตะ-ศรี บุตรบริวารว่านอนสอนง่าย ได้พึงพาอาศัยต่อไปในภาคหน้า การเสี่ยงการลงทุนในกิจใดๆบังเกิดประโยชน์ มีผลดีในการใช้ความรู้กระทำสิ่งใหม่ๆ
ปุตตะ-มูละ บุตรสร้างรากฐานเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในภายหน้า ได้อภิชาตบุตร การลงทุนบุกเบิกสิ่งใหม่เพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่
ปุตตะ-อุตสาหะ ได้พึ่งพาอาศัยผู้ด้อยอาวุโสกว่าในการมุ่งทำงานอย่างจริงจัง การงานที่ต้องกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนในสิ่งใหม่ๆ
ปุตตะ-มนตรี บุตรเป็นผู้อุปถัมภ์พึ่งพาอาศัยได้ เป็นอภิชาตบุตรมียศฐาฯ การลงทุนที่ได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ความพัฒนาก้าวหน้าจากผู้สนับสนุนรายใหม่
ปุตตะ-กาลี บุตรบริวารผู้ใต้ปกครองว่านอนสอนยาก นำเอาความเดือดร้อนอุปสรรคปัญหามาให้ ขาดทุนขาดรอน เกิดเหตุร้ายเหตุไม่ดีเพราะความประมาท
อริ-บริวาร ทำคุณคนไม่ขึ้น บริวารเนรคุณแล้วเป็นศัตรู หาบริวารที่พึ่งได้ยาก ภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับบริวาร
อริ-อายุ มักเจ็บไข้ได้ป่วย ศัตรูข่มเหง ทำมาหาเลี้ยงตนด้วยความลำบาก อุปสรรคในการดำเนินชีวิต
อริ-เดช มักมีเรื่องกับผู้ใหญ่ ศัตรูเป็นผู้มีอำนาจอิทธิพล อำนาจวาสนาของเราก่อศัตรู การใช้สติปัญญาติดใจผิดพลาด
อริ-ศรี ความเป็นอยู่ไม่ราบรื่น เหน็ดเหนื่อยท้อถอยในอุปสรรค แล้วเบื้องท้ายจึงหน่อยผ่อนคลายเบาบางลงตัว กระทำความดีแต่มีศัตรู โดดเด่นจักเป็นภัย
อริ-มูละ ศัตรูเป็นผู้มีหลักฐานเหนือกว่า ตั้งตัวลำบาก มีหลักฐานทรัพย์สินแล้วยุ่งยากในภายหลัง อุปสรรคในการสร้างสมฐานะความเป็นอยู่
อริ-อุตสาหะ เป็นคนขาดมานะเพียรอดทน ความขยันไม่บังเกิดผล ทำอะไรไม่สำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนความ การงานมีความเหนื่อยยากมากอุปสรรค เก็บตัวเงียบไม่เสวนาเรื่องงานกับใคร
อริ-มนตรี ผู่ใหญ่ไม่ใคร่ชอบการกระทำ ขาดแคลนผู้อุปถัมภ์ค้ำชู การขาดสติปัญญายั้งคิดเป็นช่วงๆ ผิดอกผิดใจกับผู้อื่นอยู่ร่ำไป
อริ-กาลี มีศัตรูก่อความเสียหายบ่อนเบียดเบียน คนในแวดวงใกล้ตัวเอารัดเอาเปรียบ อยู่เฉยๆมีเรื่องร้ายมาสู่ ความคิดการตัดสินใจ ความพยายามในกิจต่างไม่สัมฤทธิ์ผล
ปัตนิ-บริวาร เอาคนต่ำชั้นกว่าหรือคนใกล้ตัวเป็นคู่ครอง คู่ครองทำหน้าที่เสมือนบริวาร
ปัตนิ-อายุ ทำมาหาเลี้ยงตนร่วมกับคู่ครอง/ผู้ร่วม ใช้ชีวิตครองคู่ยืนนาน กิจในครอบครัวเป็นผลดี
ปัตนิ-เดช คู่ครองมีความรู้หรือชาติตระกูลดีมีอำนาจวาสนา การรู้ทันความเป็นไปของผู้ร่วม/หุ่นส่วน
ปัตนิ-ศรี คู่ครองรูปงามกิริยางามจิตใจดี การใช้ชีวิตครอบครัวราบรื่น ผู้ร่วม/หุ้นส่วนมุ่งพัฒนาก่อเกิดผลประโยชน์
ปัตนิ-มูละ คู่ครองเป็นผู้มีหลักมีฐาน ต่างพึ่งพาอาศัยร่วมกันครองฐานะความเป็นอยู่ให้ก้าวหน้า ผู้ร่วม/หุ่นส่วนเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมในการสร้างรากฐานของชีวิต
ปัตนิ-อุตสาหะ คู่ครองเป็นผู้ที่เอาการเอางานขยันขันแข็ง มีมานะความเพียร การประยุกต์ส่งเสริมจากผู้ร่วมงานให้ประสบความสำเร็จโดยง่าย การใช้สติปัญญารู้คิดในการแก้ไข/ขยับขยายในกิจการงาน
ปัตนิ-มนตรี มักได้คู่ครองมีฐานะหลักฐานดีกว่า คู่ครองให้การส่งเสริมในการครองคู่ชีวิตความเป็นอยู่ การใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ร่วม/หุ้นส่วนจนได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุน
ปัตนิ-กาลี คู่ครองด้อยกว่าตน ประพฤติตัวไม่เสมอต้นเสมอปลาย คู่ครองมักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ การถูกขบถคดโกงเอารัดเอาเปรียบจากผู้ร่วม/หุ้นส่วน
มรณะ-บริวาร คนต่ำกว่า บุตรบริวาร ญาติพี่น้อง คนใช้ คนใกล้ชิด นำเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้
มรณะ-อายุ โรคภัยบ่อนเบียนร่างกาย หาความสุขความมั่นคงยาก เลี้ยงชีวิตด้วยความลำบาก
มรณะ-เดช ไม่นิยมถือยศถือศักดิ์ อำนาจเสื่อมถอย การพยายามใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอุปสรรคอันหนักหน่วง
มรณะ-ศรี มรดกจากความตาย ผลประโยชน์จากความสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น
มรณะ-มูละ จะได้มรดกจากความตาย ผลประโยชน์จากความสูญเสีย เกิดความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าไปสู่ผลประโยชน์ใหม่ที่ดีกว่า
มรณะ-อุตสาหะ มีสมองในการดัดแปลงแก้ไขในของที่เสียให้กลับมาดี มักถูกคนอื่นดูแคลนเรื่องหน้าที่การงาน การงานประสบความล้มเหลวแล้วเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่(จบเพื่อเริ่ม)
มรณะ-มนตรี ได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผลประโยชน์อันเกิดจากความเสียหาย การสูญเสียบุคคลที่พึ่งพาอาศัยได้ ได้รับความกดดันบีบคั้นการกระทบทางอารมณ์กับผู้ใหญ่
มรณะ-กาลี มีปัญหาจนปลงตก จิตใจใฝ่ไปทางธรรมทางสงบ มรดก หลักทรัพย์ ผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นผลร้ายตามมาภายหลัง ความเสียหายลึกลับซับซ้อนยากที่จะแก้ไข
ศุภะ-บริวาร บริวารเสริมคุณ ร่วมหัวจมท้ายพายเรือลำเดียวกัน เป็นที่รักใคร่ของบริวาร
ศุภะ-อายุ มุ่งมั่นทำมาหาเลี้ยงชีวิตโดยมีจุดหมายที่สำเร็จเป็นรากฐาน มีผู้อุปถัมภ์ในความเป็นอยู่ ได้ไปต่างประเทศ
ศุภะ-เดช มีอำนาจวาสนาก้าวหน้าได้เป็นใหญ่ มีความคิดมุ่งใช้สติปัญญาพัฒนาก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายความสำเร็จของชีวิต
ศุภะ-ศรี มีความราบรื่นสำเร็จในการมุ่งสู่เป้าหมาย ความตั้งใจมีความก้าวหน้าเห็นผลชัดเจน ผูใหญ่ให้การสนับสนุน ผลประโยชน์ก่อเกิดเป็นรูปธรรม
ศุภะ-มูละ มีหลักฐานที่อยู่บ้านช่องดี ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือจุนเจืออุปถัมภ์ เป้าหมายความตั้งใจประสบความสำเร็จ
ศุภะ-อุตสาหะ การทำงานที่เป้าหมายของชีวิตชัดเจน การมุ่งมั่นโดยใช้ความรู้ความสามรถพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จ ผู้หลักผู้ใหญ่ในการสนับสนุน ผลงานเข้าตากรรมการ
ศุภะ-มนตรีผู้อาวุโสกว่ามักให้การอุปถัมภ์สนับสนุนให้ความเมตตาปราณีเพราะเล็งเห็นอัธยาศัยและความกล้าในสิ่งที่จะกระทำจนเป็นผลสำเร็จ
ศุภะ-กาลี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษ เป้าหมายที่ตั้งใจไม่สมหวัง ขาดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต คลอนแคลนขัดข้องไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์วางแผนไว้ ,ไปต่างประเทศชั่วคราว แปลบเดียว
กัมมะ-บริวาร บริวารเสริมงานด้วยชาญสันทัด เอาการเอางาน ขยันขันแข็ง บริวารพางานสำเร็จ
กัมมะ-อายุ ใจมุ่งกับการงาน เสมอต้นเสมอปลายในหน้าที่ ขยันอยู่ไม่สุขชอบทำงานหาเลี้ยงชีพ
กัมมะ-เดช เป็นผู้มีอำนาจวาสนาหน้าที่การงานเป็นใหญ่ ความคิดลำดับขั้นตอนการงานให้ราบรื่นลงตัว,การขยายตัว ขยายกิจการ
กัมมะ-ศรี การกระทำกิจการงานมักบังเกิดผลดี การงานมีความมั่นคงก้าวหน้า มีอารมณ์สนใจรักใคร่เอาใจใส่ในกิจที่กระทำ
กัมมะ-มูละ ทำกิจงานใดเป็นหลักเป็นฐาน การงานราบรื่นประสบผลสำเร็จ ต่อยอดผลประโยชน์ที่มั่นคง ตั้งตัวได้
กัมมะ-อุตสาหะ การงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ได้รับผลดี เป็นคนไม่วางธุระไม่ทิ้งภาระหน้าที่ กระทำกิจเสมอต้นเสมอปลาย ทำงานมีงานทำแม้เหน็ดเหนื่อยก็มีความสุข ชอบการทำงาน
กัมมะ-มนตรี จะได้รับความสนับสนุนทางด้านการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในกิจที่กระทำนั้น ได้รับความร่วมมือในแวดวงสายงานเป็นอย่างดี การทำงานอย่างต่อเนื่องเสมอปลายเกิดผลประโยชน์เป็นอันดี
กัมมะ-กาลี การงานมีความขาดตกบกร่อง ท้อถอยในการทำหน้าที่ เกิดความผิดพลาดในกิจการงานที่กระทำ ประกอบกิจใดไม่เป็นผลดี ตัดสินใจผิดพลาดในหน้าที่การงาน เกิดความล้มเหลว การโยกย้าย ขายกิจการงาน
ลาภะ-บริวาร บริวารนำเอาลาภผลมาสู่ เอ็นดูรักใคร่ ให้ความสนิทสนมปานญาติพี่น้อง
ลาภะ-อายุ ทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้อย่างราบรื่น มิตรดีสังคมดี ลงทุนลาภผลกำไรเพิ่มพูน
ลาภะ-เดช มีความมุ่งมั่นในการหาลาภผลรายได้ ใช้อำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ มิตรภาพและสติปัญญาในการหาลาภผลรายได้เงินทอง
ลาภะ-ศรี มีลาภผล รายได้ กำไรเสมอๆ หาได้ใช้คล่อง มีที่พึ่งพาทางด้านการเงินทรัพย์สิน สติปัญญาและลู่ทางที่ดีในการก่อเกิดลาภผล
ลาภะ-มูละ มักได้ลาภผล กำไร รายได้ เป็นหลักเป็นฐาน สติปัญญาคล่องแคล่วในการหาทรัพย์ มิตรดีมีสัมพันธภาพเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ลาภะ-อุตสาหะ ความขยันในหน้าที่การงานเกิดผลดี ได้รับผลประโยชน์ ลาภผลกำไร ค่าตอบแทนจากกิจการงานที่กระทำนั้นอย่างดี การได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่พึ่งพาอาศัยได้
ลาภะ-มนตรี ผู้หลักผู้ใหญ่นำมาซึ่งลาภผล ชี้ช่องทางทำมาหาได้ แนะนำหลักคิดการกระทำจากประสบการณ์ มีมิตรที่พึงพาอาศัยได้ ได้รับผลดีทางลาภผล กำไร ทรัพย์สิน โชคลาภ
ลาภะ-กาลี เสียประโยชน์ลภผลรายได้กำไรอันพึงได้รับ ยุ่งยากขัดสนในการจับจ่ายใช้สอย ถูกหลอกลวงคดโกงจากคนใกล้ตัวหรือมิตรร้าย ประกอบกิจใดมักไม่สมประสงค์ดังตั้งใจ
พยายะ-บริวาร บริวารก่อความเสียหาย แปรใจไปเป็นอื่น ทรยศคดโกง ขาดบริวารที่พึ่งพาอาศัยได้
พยายะ-อายุ ความเป็นอยู่ไม่แน่นอน ขึ้นๆลงๆ ขัดสน ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่ำไป โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
พยายะ-เดช มักสูญเสียเสื่อมซึ่งอำนาจ ขาดความน่าเชื่อถือ ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิด ยึดมั่นแต่ความคิดตนเป็นใหญ่
พยายะ-ศรี ลงทุนกิจใดไม่สำเร็จ ขาดทุนขาดรอน เสียหายในผลประโยชน์อันพึงได้รับ ปัญหาได้รับการแก้ไขทีละเล็กละน้อยแต่ไม่ทันใจ ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าเหตุผล ขาดความรอบคอบ
พยายะ-มูละ ความเป็นอยู่ขัดสน ขาดตกบกพร่อง การตัดสินใจในการแสวงหา/ใช้สอยที่ผิดพลาดด้วยอารมณ์ที่รีบร้อนเป็นที่ตั้ง
พยายะ-อุตสาหะ ถูกบ่อนเบียนเอาเปรียบทางด้านการทำงาน การงานมีผลเสียหาย มีอุปสรรคข้อยุ่งยากให้ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าร่ำไป การงานมากแต่ผลประโยชน์ได้ยากหรือเนิ่นกว่าจะได้ สิ่งตอบแทนจากงานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย การตัดสินใจที่ผิดพลาดในการดำเนินกิจการงาน
พยายะ-มนตรี ขาดที่พึ่ง มักอาศัยใครได้ยาก มีคนชี้นำกดดันตลอดเวลาทำให้อึดอัดใจ การปะทะทางอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจ คนจ้องจับผิดทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง
พยายะ-กาลี มีเหตุให้ปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ การโยกย้ายเปลี่ยนแปลง อารมณ์ขึ้นๆล่องๆกระทบจิตใจกับคนอื่น การเงินการทองเดี๋ยวมีเดี๋ยวขาด เกิดความเสียหายจากการบริหารเวลาและการตัดสินใจที่ผิดพลาด ก้าวพลาดในสิ่งผิด
ทาสา-บริวาร มักเหน็ดเหนื่อยกับบริวาร บริวารเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในกิจการงานหนัก รับผิดชอบบริวารมาก
ทาสา-อายุ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและครอบครัว ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนอื่น พวกพ้องหมู่คณะ แบกภาระหลายอย่าง มีความเหนื่อยใจ
ทาสา-เดช มีเรื่องเดือดร้อนเพราะผู้อยู่ใกล้ตัว ต้องเป็นภาระธุระจัดการให้คนอื่น
ทาสา-ศรี ผลสำเร็จจากการรับผิดชอบงานหนัก ภาระที่สร้างความสำเร็จ
ทาสา-มูละ กิจธุระหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบนำไปสู่ความมั่นคงของชีวิต
ทาสา-อุตสาหะ ต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ
ทาสา-มนตรี แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค แต่ก็จะมีหนทางหรือบุคคลช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้
ทาสา-กาลี ไว้ใจคนใกล้ตัวหรือคนอื่นไม่ได้ จะสร้างเรื่องเกิดภัยเพราะคนต่ำชั้น แม้กระทั่งคนในครอบครัว ก็นำเรื่องเดือดร้อนมาให้ทุกข์ใจ
ทาสี-บริวาร มักเหน็ดเหนื่อยกับบริวาร บริวารเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ในกิจการงานหนัก รับผิดชอบบริวารมาก
ทาสี-อายุ เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและครอบครัว ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนอื่น พวกพ้องหมู่คณะ แบกภาระหลายอย่าง มีความเหนื่อยใจ
ทาสี-เดช มีเรื่องเดือดร้อนเพราะผู้อยู่ใกล้ตัว ต้องเป็นภาระธุระจัดการให้คนอื่น
ทาสี-ศรี ผลสำเร็จจากการรับผิดชอบงานหนัก ภาระที่สร้างความสำเร็จ
ทาสี-มูละ กิจธุระหรือภาระที่ต้องรับผิดชอบนำไปสู่ความมั่นคงของชีวิต
ทาสี-อุตสาหะ ต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จ
ทาสี-มนตรี แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค แต่ก็จะมีหนทางหรือบุคคลช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้
ทาสี-กาลี ไว้ใจคนใกล้ตัวหรือคนอื่นไม่ได้ จะสร้างเรื่องเกิดภัยเพราะคนต่ำชั้น แม้กระทั่งคนในครอบครัว ก็นำเรื่องเดือดร้อนมาให้ทุกข์ใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *